informácie

Základné informácie o škole

Názov školy: Základná umelecká škola Holíč, Bernolákova 3

Adresa školy: Základná umelecká  škola Holíč, Bernolákova 3, 908 51 Holíč

IČO: 37838482

Spôsob zriadenia: zriaďovacou listinou s účinnosťou 1.4.2002

Zriaďovateľ: MESTO Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč

Právomoc: samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou

Účel: poskytnutie základného umeleckého vzdelania

 

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie na žiadosť, informácie o tom, kde je možné podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie:

(Smernica č.10/2017 riaditeľa školy)

Fyzická alebo právnická osoba majú právo dožadovať sa sprístupnenia informácií na sekretariáte riaditeľa školy, u zástupkyne riaditeľa školy alebo priamo u riaditeľa školy.

Fyzická alebo právnická osoba môže podať žiadosť.

– písomne na adrese ZUŠ Holíč, Bernolákova 3, 908 51 Holíč

– osobne, ústne u riaditeľa školy, iným technicky vykonateľným spôsobom – napr. telefónom, kontakt: 0346683620, 0911661038 – riaditeľa školy Peter Kovárik, DiS. art.  alebo emailom: zusholic@zusholic.sk.

Žiadosti doručené priamo žiadateľom sú vybavované v úradných hodinách denne v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Zmluvy, faktúry a objednávky sú zverejnené na tejto webovej stránke v časti  Zverejňovanie – Zmluvy, faktúry, objednávky.

Webové sídla, kde získate aktuálne legislatívne východiská pre základnú umeleckú školu:

www.minedu.sk

www.statpedu.sk

www.uips.sk