Zadelenie do rozvrhu a termíny:

HOLÍČ

Hudobné oddelenie 2.9.2021 od 8:30 – 11:30 okrem:

p.uč. Meteličková / klavír/  3.9.2021 – 15:00

p.uč. Dávid   / z.fl, bicie, trubka/ 6.9.2021 12:30

Tanečné oddelenie – P. uč. Jašová a Winklerová  2.9.2021 8:30 – 9:30 noví, 9:30-11:30 tí čo už chodili – prípadne mailom s vyučujúcim/.

 

BRODSKÉ

Hudobné oddelenie aj VO :     2.9.2021 9:30 – p. uč. Papánková, Kopečková

 

Krátke informácie o výchovno – vzdelávacom procese od 2.9.2021:

 • Škola bude mať prevádzku podľa daných hodín.
 • zákaz vstupu cudzím osobám okrem zamestnancov a žiakov školy. 
 • Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.
 • Sprevádzajúce osoby, zákonní zástupcovia sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú a odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou umeleckou školou.V prípade , že zákonný zástupca navštívi školu s dôvodu vyprevadenia najmenších začínajúcich žiakov, odovzdá vyučujúcemu alebo v kancelárii školy potvrdenie o bezpríznakovosti samého seba. Najdete ho na: www.minedu.sk/skolsky-semafor/  Príloha 1a.

 

 • Vstup do budovy školy bude organizovaný. Vstup do ZUŠ je povolený len pre  zamestnancov a žiakov školy. Rodičia a zákonní zástupcovia, poprosíme odprevaďte a vyzdvihnite si deti pred budovu školy, prípadne len k skleneným dverám.
 •  žiak vstupuje do budovy v rúšku, bude mu prevedená dezinfekcia rúk.
 • Žiak alebo zákonný zástupca dieťaťa predkladá pri prvom nástupe  do základnej umeleckej školy čestné vyhlásenia o bezpríznakovosti (tlačivo – viď nižšie  / a aj po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej umeleckej školy predkladá toto písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • bez vyhlásenia nebude žiak prijatý na výučbu.

 

Tlačivo o bezpríznakovosti, ktoré dieťa odovzdá pri nástupe do školy, alebo keď žiak vynechá 1 a viac  vyučovacích hodín u daného pedagóga:

Potvrdenie o bezpríznakovosti

 • Ďalšie dni pri vstupe bude žiakovi prevedená dezinfekcia rúk.

 

 • Žiak musí mať pri sebe vždy rúško.

 

 • Žiak prichádza do ZUŠ max. 5 min pred vyučovaním, poprosíme skôr nechodiť, aby sa nám v škole deti nezhromažďovali.

 

 •  Tanečníci nepoužívajú šatne, prídu v danom úbore už na tanečnú.

 

 • Vyučovací proces bude realizovaný formou vyučovacích hodín, ktoré Vám vyučujúci  oznámi.

 

 • Vyučovanie prebieha  len v daných triedach podľa určených skupín. Vyučovanie prebieha v rúškach / pedagóg aj žiak/.

 

V Holíči 1.9.2021 Peter Kovárik, riaditeľ školy

——————————————————————————————-

 

 

Vážení rodičia,

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o návrate žiakov do škôl od 3.5.2021, bude prebiehať vyučovanie v Základnej umeleckej škole Holíč už iba prezenčne pre všetky odbory nasledovne:

Individuálne vyučovanie žiakov + čestné vyhlásenie. Prezenčne sa budú vyučovať všetky nástroje aj spev a dychové nástroje

Skupinové vyučovanie žiakov vo výtvarnom oddelení i v tanečnom oddelení – prezenčnou formou výučby, s platným čestné vyhlásenie  pre neplnoletých, pre plnoletých. 

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti/ príloha č.8/  prinesie žiak na svoju prvú vyučovaciu hodinu.

Pri prerušení školskej dochádzky  zákonný zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie (Príloha č. 8) alebo plnoletý žiak sám za seba predkladá čestné vyhlásenie (Príloha č. 10).

Formulár čestného vyhlásenia nájdete tu:

Čestné vyhlásenie neplnoletý žiak

Čestné vyhlásenie  – plnoletý žiak

nájdete ho aj na stránke Ministerstva školstva / príloha č.8 – neplnoletý žiak, príloha č.10  – plnoletý žiak/:

https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-3-5-2021/

Deti už nepotrebujú do školy test k nahliadnutiu.

Tlačivo / čestné vyhlásenie č.8, č10/ budú aj k dispozícii v ZUŠ Holíč, pred vstupom do ZUŠ si ho môžete vypísať.  Upozorňujeme, že bez týchto dokumentov žiaľ vaše dieťa nebude môcť byť prijaté na prezenčné vyučovanie. Ďakujeme za porozumenie.

 

Krátke informácie o výchovno – vzdelávacom procese od 3.5.2021:

 • Škola bude mať prevádzku podľa daných hodín.
 • zákaz vstupu cudzím osobám okrem zamestnancov a žiakov školy. Iná osoba pri vstupe do ZUŠ musí predložiť vyhlásenie o bezifekčnosti…
 • Vstup do budovy školy bude organizovaný. Vstup do ZUŠ majú povolení len zamestnanci a žiaci školy. Rodičia a zákonní zástupcovia, poprosíme odprevaďte a vyzdvihnite si deti pred budovu školy, prípadne len k skleneným dverám, nezdržiavajte sa v budove.
 •  žiak vstupuje do budovy v rúšku, bude mu prevedená dezinfekcia rúk.
 • Žiak alebo zákonný zástupca dieťaťa predkladá pri prvom nástupe  do základnej školy čestné vyhlásenia (tlačivo – / a po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej umeleckej školy predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie./
 • bez vyhlásenia nebude žiak prijatý na výučbu.
 • Žiak musí mať pri sebe vždy rúško.
 • Žiak prichádza do ZUŠ max. 5 min pred vyučovaním, poprosíme skôr nechodiť, aby sa nám v škole deti nezhromažďovali.
 •  Tanečníci nepoužívajú šatne, prídu v danom úbore už na tanečnú.
 • Vyučovací proces bude realizovaný formou vyučovacích hodín podľa rozvrhu.
 • Vyučovanie prebieha len v daných triedach podľa určených skupín. 
 • Sprevádzajúce osoby, zákonní zástupcovia sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú a odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou umeleckou školou.
 • Žiaci nosia počas výučby rúška, samozrejme okrem spevu a dychových nástrojov.

Tešíme sa na Vás.

V Holíči 30.4.2021

 

——————————————————————–

Vážení rodičia,

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o návrate žiakov do škôl od 26.04.2021, bude prebiehať vyučovanie v Základnej umeleckej škole Holíč nasledovne:

Individuálne vyučovanie žiakov 1.stupňa ZŠ – prezenčnou formou výučby tak ako doteraz, s platným negatívnym testom zákonného zástupcu žiaka / príp. potvrdenie o výnimke/ + čestné vyhlásenie 11a. Prezenčne sa budú vyučovať – hra na gitare, hra na klavíri, hra na akordeóne, hra na husliach , hra na bicích nástrojoch.

Individuálne vyučovanie žiakov II. stupňa ZŠ, stredné školy a VŠ – prezenčnou formou výučby, s platným negatívnym testom žiaka / príp. potvrdenie o výnimke/, zákonného zástupcu žiaka / príp. potvrdenie o výnimke/ + čestné vyhlásenie 8a pre neplnoletých, 10a pre plnoletých. Prezenčne sa budú vyučovať – hra na gitare, hra na klavíri, hra na akordeóne, hra na husliach , hra na bicích nástrojoch.

Spev a výuka na dychové nástroje bude naďalej prebiehať dištančnou formou.

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti , nie staršie ako 7 dní, prinesie žiak na svoju prvú vyučovaciu hodinu v týždni.

Formulár čestného vyhlásenia nájdete tu:

https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-26-4-2021/

Vytlačíte si prílohu 11a – pre 1.st ZŠ

                                    8a  – pre 2.st. ZŠ, SŠ

                                  10a –  maturanti a  študenti VŠ

/ Je to to isté tlačivo, čo deti odovzdávajú aj v školách./

Taktiež deti potrebujú do školy k nahliadnutiu:

1. antigénový alebo PCR test  nie starší ako 7 dní,

2. alebo potvrdenie o zaočkovaní mRNA vakcínou a od očkovania uplynulo 14 dní po 2. dávke,

3. alebo potvrdenie od zaočkovaní vektorovou vakcínou a uplynuli 4 týždne po 1. dávke,

4. alebo ak táto osoba bola očkovaná mRNA alebo vektorovou vakcínou a uplynulo 14 dní po 1. dávke očkovania

5. ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní a má potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19,

6. alebo ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 nie staršie ako 90 dní,

7. alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,

Tlačivá / čestné vyhlásenia/ budú aj k dispozícii v ZUŠ Holíč, pred vstupom do ZUŠ si ho môžete vypísať.  Poprosíme, nezabudnúť aj na negatívny test prípadne potvrdenie o výnimke  k nahliadnutiu. Upozorňujeme, že bez týchto dokumentov žiaľ vaše dieťa nebude môcť byť prijaté na prezenčné vyučovanie. Ďakujeme za porozumenie.

 

—————————————————————————

Vážení rodičia,

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o návrate žiakov do škôl od 19.02.2021, bude prebiehať vyučovanie v Základnej umeleckej škole Holíč nasledovne:

Individuálne vyučovanie žiakov 1.stupňa ZŠ – prezenčnou formou výučby tak ako doteraz, s platným negatívnym testom zákonného zástupcu žiaka. Prezenčne sa budú vyučovať – hra na gitare, hra na klavíri, hra na akordeóne, hra na husliach , hra na bicích nástrojoch.

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu, nie staršie ako 7 dní, prinesie žiak na svoju prvú vyučovaciu hodinu v týždni.

Formulár čestného vyhlásenia nájdete tu:

https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-26-4-2021/

Vytlačíte si prílohu 11a. / Je to to isté tlačivo, čo deti odovzdávajú aj v ZŠ./

Taktiež deti potrebujú do školy k nahliadnutiu:

1. antigénový alebo PCR test rodiča nie starší ako 7 dní

2. alebo potvrdenie o zaočkovaní mRNA vakcínou a od očkovania uplynulo 14 dní po 2. dávke,

3. alebo potvrdenie od zaočkovaní vektorovou vakcínou a uplynuli 4 týždne po 1. dávke,

4. alebo ak táto osoba bola očkovaná mRNA alebo vektorovou vakcínou a uplynulo 14 dní po 1. dávke očkovania

5. ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní a má potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19,

6. alebo ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 nie staršie ako 90 dní,

7. alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,

Tlačivá / čestné vyhlásenia/ budú aj k dispozícii v ZUŠ Holíč, pred vstupom do ZUŠ si ho môžete vypísať.  Poprosíme, nezabudnúť aj na negatívny test prípadne potvrdenie o výnimke rodiča k nahliadnutiu. Upozorňujeme, že bez týchto dokumentov žiaľ vaše dieťa nebude môcť byť prijaté na prezenčné vyučovanie. Ďakujeme za porozumenie.

Spev a výuka na dychové nástroje bude naďalej prebiehať dištančnou formou.

Kolektívne vyučovanie – tanečný odbor, výtvarný odbor – naďalej prebieha vyučovanie dištančnou formou.

 


Vážení rodičia,

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o návrate žiakov do škôl od 08.02.2021, bude prebiehať vyučovanie v Základnej umeleckej škole Holíč nasledovne:

Individuálne vyučovanie žiakov 1.stupňa ZŠ – prezenčnou formou výučby, s platným negatívnym testom zákonného zástupcu žiaka. Prezenčne sa budú vyučovať – hra na gitare, hra na klavíri, hra na akordeóne, hra na husliach , hra na bicích nástrojoch.

V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nemôže zúčastňovať prezenčného vyučovania, jeho vyučovanie bude prebiehať naďalej dištančnou formou.

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu, nie staršie ako 7 dní, prinesie žiak na svoju prvú vyučovaciu hodinu.

Formulár čestného vyhlásenia nájdete tu:     https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-26-4-2021/  

vytlačíte si prílohu 11a. / Je to to isté tlačivo, čo deti odovzdávajú aj v ZŠ. Taktiež deti potrebujú test rodiča k nahliadnutiu.

Tlačivá / čestné vyhlásenia/ budú aj k dispozícii v ZUŠ Holíč, pred vstupom do ZUŠ si ho môžete vypísať.  Poprosíme, nezabudnúť aj na negatívny test rodiča k nahliadnutiu. Upozorňujeme, že bez týchto dokumentov žiaľ vaše dieťa nebude môcť byť prijaté na prezenčné vyučovanie. Ďakujeme za porozumenie.

Spev a výuka na dychové nástroje bude naďalej prebiehať dištančnou formou.
Kolektívne vyučovanie – tanečný odbor, výtvarný odbor – naďalej prebieha vyučovanie dištančnou formou.

——————————————————–

Milí rodičia, žiaci a priatelia našej školy.

Dovoľte, aby som Vám poprial do nového roku 2021 v prvom rade veľa zdravia, šťastia, lásky a veľa osobných i pracovných úspechov. Tiež prajem zrejme mnohým, aby bol rok 2021 omnoho lepší, zdravší, veselší a hlavne konečne znova plný kultúry a umenia. Od pondelka 11. januára pokračuje vyučovanie na všetkých školách bohužiaľ znova len dištančne, teda on-line z domova. Ja osobne dúfam a verím, že sa bude postupne dnešná, veľmi komplikovaná epidemiologická situácia zlepšovať a že začneme konečne normálne vyučovať v školách, že sa budeme všetci stretávať na krásnych koncertoch, vystúpeniach i výstavách. Bude to však záležať naozaj na každom z nás.

S úctou Peter Kovárik, riaditeľ školy.

 

 

——————————————————————————————————

 

OZNAM

 

Na základe usmernenia Ministerstva školstva SR prechádza vyučovanie v Základných umeleckých školách od 26.10.2020 na dištančnú formu. Dištančné vyučovanie sa týka všetkých žiakov ZUŠ/ t.j. I. aj II. stupeň ZŠ, študenti SŠ, VŠ/, vo všetkých odboroch.

Bližšie informácie o priebehu vyučovania  Vám poskytne Váš triedny pedagóg príp. vyučujúci učiteľ daného predmetu. Pokiaľ máte ďalšie otázky, píšte na zusholic@zusholic.sk.

 

———————————————————————-

Milí rodičia a žiaci,

 

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky zo dňa 11.10.2020 sa s účinnosťou od 12.10.2020 do odvolania mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie vo všetkých Základných umeleckých školách.

Z tohto dôvodu skupinová výučba na našej ZUŠ pokračuje od 14.10.2020 formou distančného vyučovania.

V hudobnom odbore individuálna výuka pokračuje naďalej podľa platných rozvrhov v  ZUŠ Holíč.

Hudobná náuka a Prípravná hudobná výchova – bude dištančnou formou pomocou aplikácie ZOOM, Skype,  prípadne preposlaním učebného materiálu– bližšie informácie poskytne učiteľ hudobnej náuky alebo pedagóg hlavného predmetu.

Výtvarný odbor: Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou, učitelia výtvarného odboru sa so všetkými žiakmi spoja a navrhnú danú alternatívu výučby – online výučba, živá prezentácia daného pedagóga či individuálne konzultácie. Prosím komunikujte so svojim pedagógmi.

Tanečný odbor: Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou. Učitelia tanečného odboru pošlú 1x do týždňa tanečnú väzbu / osobnú prezentáciu  krokov choreografie, na ktorej ste od začiatku šk. roka začali pracovať/ + 1x do týždňa sa spoja online so žiakmi cez aplikáciu ZOOM, Skype prípadne cez inú aplikáciu. Bude tiež umožnená osobná konzultácia so svojim pedagógom /1 učiteľ – 1 žiak/ podľa dohodnutého termínu.

Upozorňujeme, že ešte niektorí nemajú zaplatené školné za prvý polrok. Tí, ktorí tak neučinili, pripomíname, že splatnosť školného bolo k 30. septembru 2020. Pokiaľ školné nebude pripísané na účet školy do 20.10. 2020 /utorok/ budeme nútení pristúpiť k vylúčeniu žiaka zo štúdia na ZUŠ Holíč.

Ďakujeme za porozumenie.

Veríme, že túto situáciu spoločne zvládneme a čoskoro sa stretne už za normálneho chodu ZUŠ.

 

S pozdravom,

ZUŠ Holíč

 

——————————————–

Na základe nových opatrení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu je od 12.10.2020 skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách do odvolania mimoriadne prerušené.

Od zajtra 12.10.2020 nebude prebiehať kolektívna výučba / Tanec, Výtvarná, Hudobná náuka, Prípravná hudobná výchova/.

O ďalších krokoch a postupoch vo vyučovaní Vás budeme v najbližších dňoch informovať. Ďakujeme za pochopenie. ZUŠ Holíč.

—————————————————————————–

Vážení rodičia,

Riaditeľstvo ZUŠ Holíč v zmysle nariadenia RÚVZ Senica ruší vyučovanie výtvarnej  tvorby na všetkých pracoviskách od dnešného dňa 9.10.2020 do utorka 13.10.2020 vrátane z dôvodu podozrenia výskytu Covidu-19.

V tomto čase je nariadené dištančné vyučovanie na diaľku pre všetkých žiakov, ktorí majú v týchto dňoch vyučovanie v ZUŠ.  / Jedná sa o vyučujúcich – p. uč. Hana Jašová, Jana Mikulášková, Terézia Okenicová, Lucia Serieys, Gabriela Vávrová/.Vyučujúci sa s Vami spoja formou mailu, sms príp. inou aplikáciou. Poprosíme Vás sledujte informácie na webe a facebookovej stránke. Ďakujeme za porozumenie.

 

ZUŠ Holíč.

 

—————————————————–

Vážení rodičia,

nakoľko žiaci 2. stupňa ZŠ Bernolákova 5 Holíč  majú nariadenú od 08.10.2020 10-dňovú karanténu, pre týchto žiakov  platia tieto pravidlá:

Žiaci sa vyučovania na ZUŠ Holíč nezúčastňujú…

 
Pre tieto deti –  v Hudobnom odbore –   bude prebiehať vyučovanie dištančnou formou podľa platných rozvrhov.
Skupinové vzdelávanie sa dištančnou formou zatiaľ nevyučuje, pokiaľ by sa stav zmenil, zahájime aj pre tieto odbory dištančnú formu vzdelávania.
 
Pre ostatných žiakov sa nič nemení, a môžu normálne navštevovať vyučovanie.
 
Ďakujeme za porozumenie.
 
ZUŠ Holíč.

 

——————————————————————————-

 

 

Milí rodičia,

v najbližších dňoch obdržíte hlasovacie lístky s menami kandidátov voľby členov Rady školy z rady rodičov. / Pošleme ich po vašich deťoch/.

Poprosíme Vás, zakrúžkujte max 4 kandidátov a odovzdajte na najbližšej hodine u triedneho učiteľa daného predmetu. Voľby prebiehajú v dňoch 12.10.2020 – 23.10.2020. Ďakujeme.  ZUŠ Holíč

 

————————————————————————————————————————–

 

 

Krátke informácie o výchovno – vzdelávacom procese od 2.9.2020:

 • Škola bude mať prevádzku podľa daných hodín.
 • zákaz vstupu cudzím osobám okrem zamestnancov a žiakov školy. Iná osoba pri vstupe do ZUŠ musí predložiť vyhlásenie o bezifekčnosti…

 

 • Vstup do budovy školy bude organizovaný. Vstup do ZUŠ majú povolení len zamestnanci a žiaci školy. Rodičia a zákonní zástupcovia, poprosíme odprevaďte a vyzdvihnite si deti pred budovu školy, prípadne len k skleneným dverám.

 

 •  žiak vstupuje do budovy v rúšku, bude mu prevedená dezinfekcia rúk.
 • Žiak alebo zákonný zástupca dieťaťa predkladá pri prvom nástupe  do základnej školy čestné vyhlásenia (tlačivo – viď nižšie  / a po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej umeleckej školy predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • bez vyhlásenia nebude žiak prijatý na výučbu

 

Tlačivo o bezinfekčnosti, ktoré dieťa odovzdá pri nástupe do školy, alebo keď žiak vynechá 1 a viac  vyučovaciu hodích hodín u daného pedagóga:

vyhlásenie o bezinfekčnosti

 • Ďalšie dni pri vstupe bude žiakovi prevedená dezinfekcia rúk.

 

 • Žiak musí mať pri sebe vždy rúško.

 

 • Žiak prichádza do ZUŠ max. 5 min pred vyučovaním, poprosíme skôr nechodiť, aby sa nám v škole deti nezhromažďovali.

 

 •  Tanečníci nepoužívajú šatne, prídu v danom úbore už na tanečnú.

 

 • Vyučovací proces bude realizovaný formou vyučovacích hodín, ktoré Vám vyučujúci  oznámi.

 

 • Vyučovanie prebieha len v daných triedach podľa určených skupín. vyučovanie prebieha v rúškach pri skupinovom vyučovaní okrem tanečnej.

 

 • Sprevádzajúce osoby, zákonní zástupcovia sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú a odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou umeleckou školou.

 

 • Žiaci nosia rúška v spoločných priestoroch, v triede rúška nemusia nosiť s výnimkou starších detí. Vyučujúci Vás na danú situáciu vždy upozorní.

 

 

V Holíči 16.9..2020 Peter Kovárik, riaditeľ školy

—————————————————————————————-

Vážení rodičia, milí žiaci.
Od 15.6.2020 otvárame už aj skupinovú výučbu v našej Základnej umeleckej škole Holíč a jej pobočkách Unín, Brodské a Kopčany.

 

Krátke informácie o upravenom výchovno – vzdelávacom procese:

 • Škola bude mať prevádzku podľa upravených hodín.

 

 • Vstup do budovy školy bude organizovaný a kontrolovaný triednym učiteľom.

 

 • Prvý deň pri vstupe do školy  – 2.9.2020 žiak odovzdá vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia (bez vyhlásenia nebude žiak prijatý na výučbu), bude mu prevedená dezinfekcia rúk.

 

 • Ďalšie dni pri vstupe bude žiakovi prevedená dezinfekcia rúk.

 

 • Žiak musí mať pri sebe rúško.

 

 • Žiak prichádza do ZUŠ max. 5 min pred vyučovaním, poprosíme skôr nechodiť, aby sa nám v škole deti nezhromažďovali.

 

 •  Tanečníci nepoužívajú šatne, prídu v danom úbore už na tanečnú.

 

 • Vyučovací proces bude realizovaný formou upravených vyučovacích hodín, ktoré Vám vyučujúci  oznámi.

 

 • Vyučovanie prebieha len v daných triedach podľa určených skupín.

 

 • Hudobná náuka  a Prípravná hudobná náuka pokračuje dištančnou formou až do konca školského roka.

 

 • Sprevádzajúce osoby, zákonní zástupcovia sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú a odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou umeleckou školou.

 

 • Žiaci nosia rúška len v spoločných priestoroch, v triede rúška nemusia nosiť / je to po dohode s vyučujúcim/

 

 • Deti, ktoré nenastúpia do ZUŠ prezenčne majú možnosť dištančného vzdelávania ako doteraz podľa dohovoru s vyučujúcim.

 

V Holíči 12.6.2020 Peter Kovárik, riaditeľ školy

 

 

 

—————————————–

 

 

Vážení rodičia, milí žiaci.
Od 8.6.2020 otvárame individuálne vzdelávanie v našej Základnej umeleckej škole Holíč a jej pobočkách Unín, Brodské a Kopčany.  Aby sme vedeli naplánovať organizáciu výchovno- vzdelávacieho procesu, potrebujeme od Vás informáciu o záväznom prihlásení dieťaťa na vzdelávanie a to nasledovne:

áno, moje dieťa bude navštevovať ZUŠ prezenčne

– nie, moje dieťa sa bude vzdelávať v ZUŠ, ale doma formou dištančného vzdelávania

Prosíme rodičov, aby danú skutočnosť oznámili svojmu triednemu učiteľovi hlavného predmetu a tiež obligátneho nástroja.

 

Krátke informácie o upravenom výchovno – vzdelávacom procese:

 • Škola bude mať prevádzku od 12:00 max do  17:00 hod.

 

 • Vstup do budovy školy bude organizovaný a kontrolovaný.

 

 • Prvý deň pri vstupe do školy žiak odovzdá vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia (bez neho nebude prijaté do školy), bude mu odmeraná teplota a dezinfikované ruky.

 

Tlačivo, ktoré dieťa odovzdá pri nástupe do školy: https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol/Pr%C3%ADloha%202.pdf?fbclid=IwAR0Xvf51J1sFlnwz5Hxpdl-lALGbSvmoqYxShhcTHS1OXJuSq6TxnXdxmS4

 

 • Ďalšie dni pri vstupe bude žiakovi odmeraná teplota / do 15.6.2020/ a dezinfikované ruky.

 

 • Žiak musí mať pri sebe rúško.

 

 • Žiak prichádza do ZUŠ max. 5 min pred vyučovaním, poprosíme skôr nechodiť, aby sa nám v škole deti nezhromažďovali.

 

 • Vyučovací proces bude realizovaný formou upravených vyučovacích hodín, ktoré Vám vyučujúci  do víkendu oznámi.

 

 • Vyučovanie prebieha len individuálnou formou – 1 učiteľ – 1 žiak.

 

 • Hudobná náuka pokračuje dištančnou formou.

 

 • Sprevádzajúce osoby, zákonní zástupcovia sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú a odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou umeleckou školou.

 

 • Žiaci nosia rúška len v spoločných priestoroch, v triede rúška nemusia nosiť / je to po dohode s vyučujúcim/

 

 • Deti, ktoré nenastúpia do ZUŠ prezenčne majú možnosť dištančného vzdelávania ako doteraz podľa dohovoru s vyučujúcim.

 

 • Tanečné a výtvarné oddelenie pokračuje dištančnou formou.

V Holíči 2.6.2020 Peter Kovárik, riaditeľ školy

 

————————————————————-

 

Hodnotenie prospechu v 2. polroku školského roka 2019/2020

 kliknite na následujúci odkaz →Hodnotenie prospechu v 2.polroku v ZUŠ Holíč

 

——————————————————————–

 

 

Milí rodičia,

 

keďže vieme, aká je situácia a brány školy sú zavreté do odvolania, rozhodli sme sa aj my  oficiálne vyučovať z domu či už online alebo offline. Využiť sa dajú rôzne možnosti, ako sa skontaktovať, aby prebiehala výučba. /mail, Skype, Whats app, Viber, zoom.us, Messenger a iné aplikácie/. Vo výtvarnom a tanečnom odbore sme zaviedli tzv. výzvy, ktoré plní žiak a odosiela prostredníctvo aplikácii alebo mailu  svoje nahrávky a fotky danému pedagógovi.  Žiak a rodič je o nich informovaný nielen prostredníctvom mailu, ale aj na stránkach Facebooku ZUŠ Holíč, či tu na webovej stránke. Doposiaľ máme krásnu odozvu, čo nás veľmi teší… :o)

V hudobnom odbore sme zaviedli podľa možností pedagógov, rodičov a žiakov online vyučovanie alebo formu dištančných úloh – nahrávky, ktoré si pre-posielajú medzi sebou žiak – učiteľ. Je na dohovore Vás a vášho pedagóga, akým spôsobom bude výučba  prebiehať .

Podľa odporúčania mesta Holíč a primátora mesta Holíč  výuka žiakov prebieha dištančnou formou.  Z tohoto dôvodu sa  školné nevracia !!!

Preto prosíme rodičov a žiakov našej ZUŠ, aby sa chovali zodpovedne a skontaktovali sa s daným pedagógom svojho oboru :o)

V neposlednom rade vám všetkým prajeme pevné zdravie, aby sme sa mohli po skončení tejto situácie vrátiť spokojne naspäť na svoje pracoviská a opäť pracovať s vašimi deťmi.

Prosím rodičov a detí, ktorí sa ešte neskontaktovali s pedagógmi, aby tak učinili.

kontakt na pedagógov ZUŠ

Nástroje na online komunikáciu: https://www.ucimenadialku.sk/komunikacia/

—————————————————————————-

Aj na diaľku sa dá učiť a vyučovať

V nasledujúcich zložkách sú dištančné úlohy – výzvy pre deti. Poprosíme rozkliknúť:

 

Hudobný odbor

Výtvarný odbor

Tanečný odbor

 

 

—————————————————————————————————————-

Usmernenie

 Vážení rodičia, v súvislosti so šírením koronavirusu, na základe usmernenie Ministerstva školstva,  vedy, výskumu a športu SR a na odporúčania zriaďovateľa mesta Holíč budú v čase od 10.3. 2020 /utorok/  do odvolania  zatvorené všetky pracoviská ZUŠ Holíč vrátane všetkých pobočiek. V priestoroch ZUŠ bude vykonaný hygienicko – sanitačný režim.

Ďakujeme za pochopenie a zároveň žiadam rodičov detí, aby sa riadili pokynmi vydanými regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Senici www.ruvzse.sk.

 

Peter Kovárik, DiS. art. – riaditeľ školy

 

———————————————————————-

 

 

 

Vážení rodičia,

 

dovoľte, aby sme sa na Vás obrátili so zdvorilou žiadosťou o poukázanie 2%  vami zaplatenej dane za rok 2019.

Podľa platnej legislatívy máte možnosť rozhodnúť o tom,  komu túto finančnú čiastku venujete /organizáciám, ktoré sú na tieto účely registrované/

Takto získané finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu Vašich detí, ktoré navštevujú našu Základnú umeleckú školu.

Vyplnené vyhlásenie spolu s potvrdením  môžete odovzdať na sekretariáte ZUŠ alebo priamo  na daňový úrad Skalica.  V tomto období stačí,  ak nám prinesiete potvrdenie z práce / vhodíte do schránky pri schodišti na Fajanse k ZUŠ Holíč/, p. účtovníčka Vám už toto tlačivo vypíše v kancelárii ZUŠ Holíč, Bernolákova 3 a neskôr Vás vyzve ho dodatočne podpísať.

Za každý príspevok vopred ďakujeme. Potrebné tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane za rok 2019“ Vám poskytneme v kancelárii školy, prípadne si ho môžete stiahnuť vľavo v rolke  – sekcia 2%.

Ďakujeme.

                                                   Rodičovské združenie pri ZUŠ Holíč

 

 

 ————————————————————————

 

 

 Budova Základnej umeleckej školy v Holíči.

skola2