Poplatky za štúdium

Školné od 1.9.2024 sa mení nasledovne sa  :

Školné hudobný odbormesačnepolročne                                 
prípravné štúdium  6,50€32,50€    
individuálne vyučovanie  10€50€    
Indiv. vyučovanie 2, 3 nástroj17€85€    
štúdium pre dospelých35€175€    
    
Školné výtvarný odbormesačnepolročne    
prípravné štúdium  6,50€32,50€    
skupinové vyučovanie – základné štúdium  8,50€42,50€    
skup.vyuč. 2.odbor/TO/  12€60€    
štúdium pre dospelých 25€125€    
    
Školné tanečný odbormesačnepolročne    
prípravné štúdium  6,50€32,50€    
skupinové vyučovanie – základné štúdium 8,50€42,50€    
skup.vyuč. 2.odbor /VO/  12€60€    
štúdium pre dospelých 25€125€    
     

V prípade neodovzdania súhlasu na započítanie do zberu údajov alebo, prispieva zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak od 5 do 25 rokov veku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom:

– pre individuálne vyučovanie prípravného základného štúdia mesačne sumou vo výške  25,00 €

– pre skupinové vyučovanie prípravného a základného štúdia mesačne sumou vo výške 20,00 €

– pre individuálne vyučovanie štúdia pre dospelých mesačne sumou vo výške 40,00 €

– pre skupinové vyučovanie štúdia pre dospelých mesačne sumou vo výške 30,00 €

Platenie príspevkov je rozdelené na dve obdobia:

  1. obd. september – január / 5 mesiace /
  2. obd. február – jún / 5 mesiacov /

 

Príspevok na I. polrok musí byť uhradený do 10. septembra 2024!

Príspevok na II. polrok musí byť uhradený do 30. januára 2025!

Školné poprosíme uhradiť najlepšie platbou cez internet banking.  POZOR každý žiak má  pridelený svoj variabilný symbol pre daný odbor, ktorý sa mu vygeneruje v systéme IZUŠ /,  Variabilný symbol si môžete overiť pripadne vyžiadať u triedneho učiteľa. Následne treba triednemu učiteľovi odovzdať výpis z uskutočnenej platby príp. kópiu šeku s variabilným symbolom a menom žiaka. Ďakujeme za pochopenie.

 

Príspevok do Rodičovského združenia / na celý šk. rok /:

/platí sa v kancelárii školy – nie na účet!!!/

 

hudobný odbor                                 15€ 

výtvarný odbor                                  30€

tanečný odbor                                   30€

HO + VO                                             40€

HO + TO                                             40€

TO + VO                                              50€

HO + TO + VO                                    55€

Ho + HO + TO + VO                           55€

Aj v šk. roku 2024/2025 je v našej škole možné odovzdať vzdelávacie poukazy.

Žiak, ktorý odovzdá vzdelávací poukaz, nemusí platiť príspevok do Rodičovského združenia. Prípadne ak navštevuje viac predmetov doplatí sumu v danej výške ZRPŠ.