Poplatky za štúdium

 

 

Prosím kliknite na nasledujúci odkaz:

 

Prihláška do ZUŠ Holíč

Pozor! Prihlášku treba podpísať aj Čestné vyhlásenie a priniesť na príjímací pohovor, alebo na riaditeľstvo školy !!!!

Školné od 1.2.2023 sa mení nasledovne sa  :

Školné hudobný odbormesačnepolročne                                 
prípravné štúdium  5 €25 €    
individuálne vyučovanie  8,5 €42,5€    
Indiv. vyučovanie 2, 3 nástroj14 €70 €    
štúdium pre dospelých30 €150 €    
    
Školné výtvarný odbormesačnepolročne    
prípravné štúdium  5€25 €    
skupinové vyučovanie – základné štúdium  7 €35 €    
skup.vyuč. 2.odbor/TO/  10€50€    
štúdium pre dospelých 20 €100 €    
    
Školné tanečný odbormesačnepolročne    
prípravné štúdium  5 €25 €    
skupinové vyučovanie – základné štúdium 7 €35 €    
skup.vyuč. 2.odbor /VO/  10€50€    
štúdium pre dospelých 20 €100 €    
     

V prípade neodovzdania súhlasu na započítanie do zberu údajov alebo, prispieva zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak od 5 do 25 rokov veku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom:

– pre individuálne vyučovanie prípravného základného štúdia mesačne sumou vo výške  22,00 €

– pre skupinové vyučovanie prípravného a základného štúdia mesačne sumou vo výške 15,00 €

– pre individuálne vyučovanie štúdia pre dospelých mesačne sumou vo výške 30,00 €

– pre skupinové vyučovanie štúdia pre dospelých mesačne sumou vo výške 20,00 €

Platenie príspevkov je rozdelené na dve obdobia:

  1. obd. september – január / 5 mesiace /
  2. obd. február – jún / 5 mesiacov /

 

Príspevok na I. polrok musí byť uhradený do 10. septembra 2023!

Príspevok na II. polrok musí byť uhradený do 30. januára 2024!

Školné poprosíme uhradiť najlepšie platbou cez internet banking.  POZOR každý žiak má  pridelený svoj variabilný symbol pre daný odbor, ktorý sa mu vygeneruje v systéme IZUŠ /, preto prosíme, aby boli nové  deti zaregistrované maximálne do 9.9.2023. Variabilný symbol si môžete overiť pripadne vyžiadať u triedneho učiteľa. Následne treba triednemu učiteľovi odovzdať výpis z uskutočnenej platby príp. kópiu šeku s variabilným symbolom a menom žiaka. Ďakujeme za pochopenie.

 

Príspevok do Rodičovského združenia / na celý šk. rok /:

/platí sa v kancelárii školy – nie na účet!!!/

 

 

hudobný odbor                                 15€ 

výtvarný odbor                                  30€

tanečný odbor                                   30€

HO + VO                                             40€

HO + TO                                             40€

TO + VO                                              50€

HO + TO + VO                                    55€

Ho + HO + TO + VO                           55€

Aj v tomto roku je našej škole možné odovzdať vzdelávacie poukazy.

Žiak, ktorý odovzdá vzdelávací poukaz, nemusí platiť príspevok do Rodičovského združenia.5