Krátke informácie o začiatku školského roka 2022/2023

Oficiálne zadelenie do rozvrhu / prípadne podľa dohovoru s vyučujúcim/:

Holíč: Bernolákova / Hudobné oddelenie /HO/, Keramika/
 Kollárová / Výtvarné oddelenie / VO/,  Tanečné oddelenie/TO//
 

Pondelok 5.9.2022 od 8:30 – 12:00

Výnimky:
P. uč. Čmarada: utorok 6.9.2022 od 15:30: 17:30
P.uč. Slezák – utorok 6.9.2022 od 13:00 – 16:00
P.uč. Puček – utorok od 13:00 – 16:00
P.uč. Veselský: streda 7.9.2022 od 13:00 – 16:00
P.uč. Okenicová /VO/ –  streda 7.9.2022 od 14:00 – 16:00
 
 
Pobočka: Kopčany
Utorok 6.9.2022 11:00
HO – p.uč. Nižňanská, p.uč. Kopečková / klavír, z.flauta, husle, HN/
VO – Vávrová
Streda 7.9.2022 – 12:00
P. Puček – gitara
 
Pobočka Brodské
Streda 7.9.2022 : HO – 9:00, VO – 12:00
Štvrtok 8.9.2022: TO – 12:00
HO: p.uč. Kopečková, p.uč. Nižňanská, p.uč. Pechová
VO: p. uč. Mikulášková streda 7.9.2022 od 12:00
TO: p.uč. Winklerová  – štvrtok 8.9.2022 od 12:00 – 14:00.
 
Pobočka: Unín
p.uč.Kopečková, p.uč.  Pechová, p.uč. Potreská / VO/: 8.9.2022 9:30
 
Na prvú vyučovaciu hodinu bude treba priniesť potvrdenie o bezpríznakovosti tak ako do ZŠ viď nižšie. Žiadne obmedzenia nie sú Ministerstvom školstva vyhlásené. Potvrdenie o bezpríznakovosti dieťa odovzdáva žiak počas roka len vtedy, ak vynechá vyučovanie na viac ako 5 dní vrátane víkendu. Taktiež žiak obdrží na začiatku šk.roka čestné vyhlásenie, ktoré podpisujú zákonní zástupcovia každý rok / že žiak navštevuje len 1 základnú umeleckú školu/.
Poprosíme o vyplatenie školného. Splatnosť je uvedená max do 15.9.2022.
 

Potvrdenie o bezpríznakovosti žiaka

 

V Holíči 1.9.2022 Peter Kovárik, riaditeľ školy

 ———————————————————————————————
 
 
Milí rodičia a žiaci našej ZUŠ.
Dúfame, že si leto, dovolenkový či prázdninový čas užívate plnými dúškami… Dnes a najbližšie dni Vám príde platobný príkaz na úhradu školného za daný odbor. Preto prosíme, kontrolujte si v mailovej schránke aj SPAM poštu. Pri úhrade platby dodržte, prosím, termín splatnosti / je to posledný možný termín/, radšej platbu uhraďte skôr, aby nedošlo k nedorozumeniam. Samozrejme do platobného príkazu treba zadať variabilný symbol a správny špecifický symbol. Platby za súrodencov a odbory nezlučujte. V prípade otázok nás kontaktujte mailom na zusholic@zusholic.sk.
v posledný augustový týždeň Vám bude doručený ďalší informatívny mail od vyučujúceho, kedy bude prebiehať zadelenie do rozvrhu. Oficiálny predpokladaný nástup do ZUŠ, tak ako v na ZŠ a SŠ bude 5.9.2022.
Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásny zvyšok leta.
ZUŠ Holíč
 
 
 

—————————————————————————

 

Vážení rodičia,

 

dovoľte, aby sme sa na Vás obrátili so zdvorilou žiadosťou o poukázanie 2%  vami zaplatenej dane za rok 2021.

Podľa platnej legislatívy máte možnosť rozhodnúť o tom,  komu túto finančnú čiastku venujete /organizáciám, ktoré sú na tieto účely registrované/

Takto získané finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu Vašich detí, ktoré navštevujú našu Základnú umeleckú školu.

Vyplnené vyhlásenie spolu s potvrdením  môžete odovzdať na sekretariáte ZUŠ alebo priamo  na daňový úrad Skalica.  V tomto období stačí,  ak nám prinesiete potvrdenie z práce / vhodíte do schránky pri schodišti na Fajanse k ZUŠ Holíč/, p. účtovníčka Vám už toto tlačivo vypíše v kancelárii ZUŠ Holíč, Bernolákova 3 a neskôr Vás vyzve ho dodatočne podpísať.

Za každý príspevok vopred ďakujeme. Potrebné tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane za rok 2020“ Vám poskytneme v kancelárii školy, prípadne si ho môžete stiahnuť vľavo v rolke  – sekcia 2%.

Ďakujeme.

                                                   Rodičovské združenie pri ZUŠ Holíč

 

 

 ————————————————————————

 

 

 Budova Základnej umeleckej školy v Holíči.

skola2