RIADITEĽSKÉ VOĽNO

Riaditeľ školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

p o s k y t u j e

z organizačných dôvodov žiakom Základnej umeleckej školy Holíč riaditeľské voľno  dňa 21.12.2018. Okrem tanečného oddelenia, ktoré má v tento deň vystúpenie. Ďakujeme.

V Holíči 10.12.2018                                                                                                                                                                                                       Peter Kovárik, DiS. art.                                                                                                                                                                                                                                                                       riaditeľ školy

vianvystava18 copy (2)

viankoncert18 copy

viankoncert18brodske copy

viankoncert18unin copy

viankoncert18kopcany copy

vianockoncertanecko18 copy

vianockoncertanecko18brodske copy

 

 ————————————————-

 

 

 

Budova Základnej umeleckej školy v Holíči.

skola2