Hudobný odbor

Hudobný odbor je najstarší  umelecký odbor na Základnej umeleckej škole v Holíči. Vznikol v roku 1965, keď založil p. František Plhal ako vtedajší riaditeľ školy tzv. ľudovú školu umenia. Bol to práve hudobný odbor v ktorým začala škola vyučovať umenie a ktorý posunul umenie v Holíči na vyššiu  úroveň. Odvtedy sa  kvalita tohto odboru neustále zvyšovala a vždy dosahovala v rámci regiónu, kraja vysoký štandard. Každoročne sa žiaci hudobného odboru podieľajú na  nespočetných kultúrnych akciách školy i okolia a skoro v každom roku postúpia vybraní žiaci na štátne, alebo cirkevné konzervatórium na Slovensku. O kvalite hudobného odboru svedčí i veľký záujem o štúdium v tomto odbore. Dnes ich je okolo 300 a bohužiaľ momentálne nedovoľujú mzdové prostriedky školy prijať ďalších záujemcov z radu detí, ale i dospelých. Hudobný odbor aj v súčasnosti má u detí a dospelých veľkú záľubu.

Žiaci si pod odborným vedením pedagógov rozvíjajú svoj talent v hre na zvolenom hudobnom nástroji, speve a popritom na hodinách hudobnej náuky získavajú hudobno-teoretické vedomosti, počúvajú diela hudobných skladateľov, získavajú orientáciu v dejinách hudby. Okrem výchovno-vzdelávacieho procesu sa hudobný odbor prezentuje v rámci interných besiedok, verejných koncertov a ďalších kultúrno-spoločenských podujatí mesta  Holíč. Spestrením programov podujatí sú aj vystúpenia žiackeho ľudového súboru či najnovšie školského orchestra, ktorý má u žiakov a rodičov veľkú obľubu. Práca v súbore prináša žiakom psychickú pohodu, vyrovnanosť, skúsenosť pracovať v kolektíve a zároveň radosť zo spoločenského muzicírovania.

Nástroje vyučované na ZUŠ Holíč: klarinet, saxofón, priečna flauta, zobcová flauta, trúbka, pozoun, bicie, klavír/ keyboard/, akordeón, husle, violončelo, cimbal, gitara, spev /ľudový, POP/.

Hudobný odbor je zložený zo 7 oddelení : sláčikové, gitarové, dychové, spevácke, klavírne, akordeónové a hudobnej náuky. Vyučuje v ňom 17 pedagógov.

Náš svet plný hudby

Vstúp do sveta hudby a nechaj svoj talent rásť spolu s nami. Naša umelecká škola ponúka študentom kvalitné vzdelanie, vynikajúcich učiteľov a príležitosti pre hranie v rôznych skupinách a vystúpeniach