Meno a priezvisko Program kontinuálneho vzdelávanie počet kreditov
     
Mgr. Gabriela Vávrová Umenie a kultúra vo vyučovacom procese na gymnáziuVyužívanie informačno – komunikačných technológií vo vyučovaní

 
10

25

   
Mgr. Jana Kučerová Umenie a kultúra vo vyučovacom procese na gymnáziuVyužívanie informačno – komunikačných technológií vo vyučovaní

 
10

25

Kovárik Peter Tvorba a hodnotenie projektu vyučovania zameriavaného na rozvoj hudobno-tvorivých schopností žiakov ZUŠ a ZŠTvorba učebných osnov z predmetov hudobného odboru ZUŠa hudobnej výchovy na ZŠ

 
25

14

Mgr. Pfefferová Ludmila Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT – hlava v rôznych obmenách


35