Organizačné informácie

- rozvrh hodin

zoznam zamestnancov

– fotografie zamestnancov

 

——————————————————————————————————————–

Výška príspevku v Základnej umeleckej škole v Holíči

Zoznam zamestnancov Základnej umeleckej školy v Holíči

Zoznam členov – Rada školy

Časový rozvrh  zamestnancov v škole

Časový rozvrh  nepedagogických zamestnancov

 

Výška  príspevku v Základnej umeleckej škole v Holíči

        V prípade odovzdania súhlasu na započítanie do zberu údajov, prispieva zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak od 3 do 25 rokov veku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom:

- pre individuálne vyučovanie prípravného základného štúdia mesačne sumou vo výške  6,00 €

- pre skupinové vyučovanie prípravného a základného štúdia mesačne sumou vo výške 4,00 €

- pre individuálne vyučovanie štúdia pre dospelých mesačne sumou vo výške 12,00 €

- pre skupinové vyučovanie štúdia pre dospelých mesačne sumou vo výške  8,00 €

        V prípade neodovzdania súhlasu na započítanie do zberu údajov alebo v prípade štúdia každého ďalšieho predmetu, prispieva zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak od 3 do 25 rokov veku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom:

– pre individuálne vyučovanie prípravného základného štúdia mesačne sumou vo výške  20,00 €

– pre skupinové vyučovanie prípravného a základného štúdia mesačne sumou vo výške 10,00 €

– pre individuálne vyučovanie štúdia pre dospelých mesačne sumou vo výške 35,00 €

– pre skupinové vyučovanie štúdia pre dospelých mesačne sumou vo výške 20,00 €

  Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom prispieva dospelá osoba oddovŕšenia 25 rokov veku a v prípade štúdia každého ďalšieho predmetu:

– pre individuálne vyučovanie štúdia pre dospelých mesačne sumou vo výške 35,00 €

– pre skupinové vyučovanie štúdia pre dospelých mesačne sumou vo výške 20,00 €

Platenie príspevkov je rozdelené na dve obdobia:

                                  I. obd. september – december / 4 mesiace /                                         II. obd. január – jún / 6 mesiacov /

Príspevok na I. polrok musí byť uhradený do 30. septembra 2014

 

Pri platbe prevodným príkazom cez internet, uveďte  prosím variabilný symbol / je uvedený na šeku / a do správy pre prijímateľa meno dieťaťa a odbor ktorý navštevuje.

 

Príspevok do Rodičovského združenia:  

                                       hudobný odbor 10  €  / na celý šk. rok /                         tanečný, výtvarný odbor 15 €

Ak žiak navštevuje dva odbory, platí sa príspevok len raz – 15 €

 

Aj v tomto roku je našej škole možné odovzdať vzdelávacie poukazy.

Žiak, ktorý odovzdá vzdelávací poukaz, nemusí platiť príspevok do Rodičovského združenia.