Organizačné informácie

rozvrh hodin Hudobná nauka

zoznam zamestnancov

 

 

——————————————————————————————————————–

Výška príspevku v Základnej umeleckej škole v Holíči

 

Úhrada nákladov spojených so štúdiom

 

 

                                                   Školné hudobný odbor mesačne polročne                                    
prípravné štúdium   4 € 20 €
individuálne vyučovanie   6,5 € 32,5€
Indiv. vyučovanie 2, 3 nástroj  12 € 60 €
štúdium pre dospelých  25 € 125 €
Školné výtvarný odbor mesačne polročne      
prípravné štúdium   4 € 20 €
skupinové vyučovanie   5 € 25 €
skup.vyuč. 2.odbor/TO/   8€ 40€
štúdium pre dospelých  15 € 75 €
Školné tanečný odbor mesačne polročne      
prípravné štúdium   4 € 20 €
skupinové vyučovanie  5 € 25 €
skup.vyuč. 2.odbor /VO/   8€ 40€
štúdium pre dospelých   15 € 75 €

V prípade neodovzdania súhlasu na započítanie do zberu údajov alebo, prispieva zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak od 3 do 25 rokov veku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom:

 

– pre individuálne vyučovanie prípravného základného štúdia mesačne sumou vo výške  20,00 €

– pre skupinové vyučovanie prípravného a základného štúdia mesačne sumou vo výške 10,00 €

– pre individuálne vyučovanie štúdia pre dospelých mesačne sumou vo výške 25,00 €

– pre skupinové vyučovanie štúdia pre dospelých mesačne sumou vo výške 15,00 €

 

Platenie príspevkov je rozdelené na dve obdobia:

  1. obd. september – január / 5 mesiace /
  2. obd. február – jún / 5 mesiacov /

 

Príspevok na I. polrok musí byť uhradený do 20. septembra 2020!

Príspevok na II. polrok musí byť uhradený do 31. januára 2021!

 

 

Pri platbe prevodným príkazom cez internet, uveďte  prosím variabilný symbol / je uvedený na v platobnom príkaze vo vašom maily / a do správy pre prijímateľa meno dieťaťa a odbor ktorý navštevuje.

 

Príspevok do Rodičovského združenia / na celý šk. rok /:

 

Prípravné štúdium  – HO                10€

Prípravné štúdium  TO                     15€

Prípravné štúdium  VO                     15€

Prípravné štúdium  HO + TO/VO/20€

 

hudobný odbor                                 10€ 

výtvarný odbor                                 15€

tanečný odbor                                   20€

HO + VO                                             20€

HO + TO                                             25€

TO + VO                                              30€

HO + TO + VO                                    35€

 

 

Aj v tomto roku je našej škole možné odovzdať

vzdelávacie poukazy.

Žiak, ktorý odovzdá vzdelávací poukaz, nemusí platiť príspevok do Rodičovského združenia za 1 až 2 predmety, tretí sa hradí v plnej výške.

 

 

 

Vážení rodičia, milí žiaci,

prijatím zákona č. 325/2012 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2013, došlo k úprave, ktorou sa mení financovanie škôl od školského roka 2013/2014.

Žiak základnej umeleckej školy, resp. jeho zákonný zástupca, ak sa jedná o neplnoletého žiaka do 18 rokov, poskytuje podľa uvedeného zákona písomné čestné vyhlásenie pre zber údajov na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu z dane a príjmov obciam  iba jednej základnej umeleckej škole, ktorej na žiaka budú pridelené od štátu finančné prostriedky na jeho štúdium.

V prípade, že žiak navštevuje viac základných umeleckých škôl, čestné vyhlásenie pre zber údajov dáva iba jednej príslušnej škole, pre ktorú sa rozhodne, v jednom odbore – jeden nástroj / predmet.  Žiak môže študovať aj viac odborov alebo nástrojov, ale už za zvýšeného poplatku za štúdium, ktorý svojim uznesením vo VZN určilo Mestské zastupiteľstvo mesta Holíč.

Pevne verím, že Základnej umeleckej škole, Bernolákova 3, Holíč poskytnutím tohto písomného čestného vyhlásenia na započítanie žiaka pre zber údajov na účely financovania, zachováte aj naďalej svoju priazeň.

S úctou   Peter Kovárik
riaditeľ školy

V Holíči, dňa 27. 8. 2013