Prihláška

Prosím kliknite na nasledujúci odkaz:

Prihláška do ZUŠ Holíč

 

Školné na rok 2017/2018 sa mení nasledovne sa  :

Školné hudobný odbor mesačne polročne                                    
prípravné štúdium   4 € 20 €
individuálne vyučovanie   6,5 € 32,5€
Indiv. vyučovanie 2, 3 nástroj  12 € 60 €
štúdium pre dospelých  25 € 125 €
Školné výtvarný odbor mesačne polročne      
prípravné štúdium   4 € 20 €
skupinové vyučovanie – základné štúdium   5 € 25 €
skup.vyuč. 2.odbor/TO/   6€ 30€
štúdium pre dospelých  15 € 75 €
Školné tanečný odbor mesačne polročne      
prípravné štúdium   4 € 16 €
skupinové vyučovanie – základné štúdium   5 € 25 €
skup.vyuč. 2.odbor /VO/   6€ 30€
štúdium pre dospelých   15 € 75 €

V prípade neodovzdania súhlasu na započítanie do zberu údajov alebo, prispieva zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak od 5 do 25 rokov veku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom:

– pre individuálne vyučovanie prípravného základného štúdia mesačne sumou vo výške  20,00 €

– pre skupinové vyučovanie prípravného a základného štúdia mesačne sumou vo výške 10,00 €

– pre individuálne vyučovanie štúdia pre dospelých mesačne sumou vo výške 25,00 €

– pre skupinové vyučovanie štúdia pre dospelých mesačne sumou vo výške 15,00 €

 

Platenie príspevkov je rozdelené na dve obdobia:

  1. obd. september – január / 5 mesiace /
  2. obd. február – jún / 5 mesiacov /

 

Príspevok na I. polrok musí byť uhradený do 21. septembra 2017!

Príspevok na II. polrok musí byť uhradený do 25. januára 2018!

Školné poprosíme uhradiť najlepšie platbou cez internet banking.  POZOR každý žiak má  pridelený svoj variabilný symbol pre daný odbor, ktorý sa mu vygeneruje v systéme IZUŠ /, preto prosíme, aby boli nové  deti zaregistrované maximálne do 9.9.2017. Variabilný symbol si môžete overiť pripadne vyžiadať u triedneho učiteľa. Následne treba triednemu učiteľovi odovzdať výpis z uskutočnenej platby príp. kópiu šeku s variabilným symbolom a menom žiaka. Ďakujeme za pochopenie.

 

 

Príspevok do Rodičovského združenia / na celý šk. rok /:

/platí sa v kancelárii školy – nie na účet!!!/

Prípravné štúdium  – HO                5€

Prípravné štúdium  TO                     7€

Prípravné štúdium  VO                     7€

Prípravné štúdium  HO + TO/VO/  10€

 

hudobný odbor                                 10€ 

výtvarný odbor                                 15€

tanečný odbor                                   15€

HO + VO                                             15€

HO + TO                                             15

TO + VO                                              20

HO + TO + VO                                    25

Aj v tomto roku je našej škole možné odovzdať vzdelávacie poukazy.

Žiak, ktorý odovzdá vzdelávací poukaz, nemusí platiť príspevok do Rodičovského združenia.