Výška  príspevku v Základnej umeleckej škole v Holíči

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Holíči na základe VZN Mesta Holíč  schválilo výšku príspevkov rodičov a zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach podľa §49 ods. 5 zákona č. 245/2008 s platnosťou od 1.septembra 2017.

 

                               

 

       

        

 

Školné hudobný odbor

mesačne polročne                                     
prípravné štúdium   4 € 20 €
individuálne vyučovanie   6,5 € 32,5€
Indiv. vyučovanie 2, 3 nástroj  12 € 60 €
štúdium pre dospelých  25 € 125 €
Školné výtvarný odbor mesačne polročne      
prípravné štúdium   4 € 20 €
skupinové vyučovanie   5 € 25 €
skup.vyuč. 2.odbor/TO/   6€ 30€
štúdium pre dospelých  15 € 75 €
Školné tanečný odbor mesačne polročne      
prípravné štúdium   4 € 16 €
skupinové vyučovanie   5 € 25 €
skup.vyuč. 2.odbor /VO/   6€ 30€
štúdium pre dospelých   15 € 75 €

V prípade neodovzdania súhlasu na započítanie do zberu údajov alebo, prispieva zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak od 3 do 25 rokov veku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom:

 

– pre individuálne vyučovanie prípravného základného štúdia mesačne sumou vo výške  20,00 €

– pre skupinové vyučovanie prípravného a základného štúdia mesačne sumou vo výške 10,00 €

– pre individuálne vyučovanie štúdia pre dospelých mesačne sumou vo výške 25,00 €

– pre skupinové vyučovanie štúdia pre dospelých mesačne sumou vo výške 15,00 €

 

Základné informácie o štúdiu v základnej umeleckej škole

 

 1. Výchovno-vzdelávací proces v základných umeleckých školách sa organizuje podľa vyhlášky MŠ SR č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole.
  2. Podľa § 49 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ” školský zákon “) výšku príspevku v základných umeleckých školách (ďalej len ZUŠ) zriadených obcou alebo samosprávnym krajom určí všeobecne záväzným nariadením zriaďovateľ.
  3. Zriaďovateľ ZUŠ môže rozhodnúť o znížení alebo o odpustení príspevku, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevok k dávke v hmotnej núdzi.
  4. Základné štúdium a štúdium pre dospelých v ZUŠ sa ukončuje záverečnou skúškou.
  5. O predčasnom ukončení štúdia môže rozhodnúť riaditeľ ZUŠ
  a) na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka k polroku, al. ku koncu šk.roku,
  b) ak žiak sústavne alebo závažným spôsobom porušuje školský poriadok
  c) ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca žiaka neuhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov podľa § 49 ods. 4 až 6 školského zákona
  Výchovno-vzdelávací proces prebieha v troch odboroch:
  – hudobnom
  – tanečnom
  – výtvarnom
  6. Termín a miesto konania prijímacej skúšky vyhlasuje riaditeľ školy, zároveň oznámi umelecké odbory a študijné zamerania, do ktorých sa môžu uchádzači prijať.
  7. Podmienkou prijatia na štúdium je splnenie požadovaných predpokladov v prípravnom štúdiu, alebo úspešné vykonanie prijímacej skúšky vo zvolenom umeleckom odbore v základnom štúdiu alebo v štúdiu pre dospelých
  8. Základné štúdium sa člení na prvý stupeň/ prvá a druhá časť/, ktorý nadväzuje na prípravné štúdium, a na druhý stupeň, ktorý nadväzuje na prvý stupeň základného štúdia. Štúdium pre dospelých je určené pre uchádzačov, ktorí si chcú doplniť a rozšíriť svoje umelecké vzdelanie.

ZUŠ Holíč 2017

 

 

 

Platenie príspevkov je rozdelené na dve obdobia:

 1. obd. september – január / 5 mesiace /
 2. obd. február – jún / 5 mesiacov /

 

Príspevok na I. polrok musí byť uhradený do 25. septembra 2017!

Príspevok na II. polrok musí byť uhradený do 25. januára 2018!

 

 

Pri platbe prevodným príkazom cez internet, uveďte  prosím variabilný symbol / je uvedený na v platomnom príkaze vo vašom maily / a do správy pre prijímateľa meno dieťaťa a odbor ktorý navštevuje.

 

Príspevok do Rodičovského združenia / na celý šk. rok /:

/úhrada v kancelárii školy/

Prípravné štúdium  – HO                5€

Prípravné štúdium  TO                     7€

Prípravné štúdium  VO                     7€

Prípravné štúdium  HO + TO/VO/  10€

 

hudobný odbor                                 10€ 

výtvarný odbor                                 15€

tanečný odbor                                   15€

HO + VO                                             15€

HO + TO                                             15

TO + VO                                              20

HO + TO + VO                                    25

 

 

Aj v tomto roku je našej škole možné odovzdať

vzdelávacie poukazy.

Žiak, ktorý odovzdá vzdelávací poukaz, nemusí platiť príspevok do Rodičovského združenia za 1 až 2 predmety, tretí sa hradí v plnej výške.