Vážení rodičia, milí žiaci,

prijatím zákona č. 325/2012 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2013, došlo k úprave, ktorou sa mení financovanie škôl od školského roka 2013/2014.

Žiak základnej umeleckej školy, resp. jeho zákonný zástupca, ak sa jedná o neplnoletého žiaka do 18 rokov, poskytuje podľa uvedeného zákona písomné čestné vyhlásenie pre zber údajov na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu z dane a príjmov obciam  iba jednej základnej umeleckej škole, ktorej na žiaka budú pridelené od štátu finančné prostriedky na jeho štúdium.

V prípade, že žiak navštevuje viac základných umeleckých škôl, čestné vyhlásenie pre zber údajov dáva iba jednej príslušnej škole, pre ktorú sa rozhodne, v jednom odbore – jeden nástroj / predmet.  Žiak môže študovať aj viac odborov alebo nástrojov, ale už za zvýšeného poplatku za štúdium, ktorý svojim uznesením vo VZN určilo Mestské zastupiteľstvo mesta Holíč.

Pevne verím, že Základnej umeleckej škole, Bernolákova 3, Holíč poskytnutím tohto písomného čestného vyhlásenia na započítanie žiaka pre zber údajov na účely financovania, zachováte aj naďalej svoju priazeň.

S úctou   Peter Kovárik
riaditeľ školy

V Holíči, dňa 27. 8. 2013