Milí rodičia a žiaci našej ZUŠ.
Dúfame, že si leto, dovolenkový či prázdninový čas užívate plnými dúškami… Dnes a najbližšie dni Vám príde platobný príkaz na úhradu školného za daný odbor. Preto prosíme, kontrolujte si v mailovej schránke aj SPAM poštu. Pri úhrade platby dodržte, prosím, termín splatnosti / je to posledný možný termín/, radšej platbu uhraďte skôr, aby nedošlo k nedorozumeniam. Samozrejme do platobného príkazu treba zadať variabilný symbol a správny špecifický symbol. Platby za súrodencov a odbory nezlučujte. V prípade otázok nás kontaktujte mailom na zusholic@zusholic.sk.
v posledný augustový týždeň Vám bude doručený ďalší informatívny mail od vyučujúceho, kedy bude prebiehať zadelenie do rozvrhu. Oficiálny predpokladaný nástup do ZUŠ, tak ako v na ZŠ a SŠ bude 5.9.2022.
Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásny zvyšok leta.
ZUŠ Holíč
———————————————————————————————————-
 
Vážení a milí rodičia.
 
V prvom rade Vám chcem veľmi pekne poďakovať za neuveriteľnú podporu na našich tohtoročných koncertoch v amfiteátri, na záverečnom koncerte i na výstave výtvarného odboru. Myslím, že sme hrdo vstali z postkovidového popola a dúfam, že už nikdy musieť vstávať nebudeme.. Zaslúžili by si to najmä učitelia, deti a ich rodičia, čiže Vy.
 
Chcem Vás ale predsa len poprosiť o jednu láskavosť. Práve v spomínanom amfiteátri , ktorý využíva i naša škola na jedinečných hudobno-tanečných show, bolo pódium v zlom technickom stave. Bol tam popraskaný betón a my sme museli vždy upravovať pódium kartónmi a starým baletizolom ( tanečným gumolitom ), aby sa naše deti nezranili. Teraz akurát prebieha rekonštrukcia tohto podia, ktoré bude pripravené na profesionálne použitie vzácnych a profesionálnych umelcov. S malým príspevkom každého z nás môžeme prispieť na dokončenie tejto rekonštrukcie.
 
Celú organizáciu rekonštrukcie má pod patronátom folklórny súbor Valša ( ďalej len FS Valša ), ktorá v posledných rokoch významne a dôstojne reprezentuje náš folklór nielen na Slovensku ale i v zahraničí.. Prispejte prosím buď sumou na uvedený účet alebo v hotovosti priamo pani Vachovej podľa dohody. Jej telefónne číslo je 0948966664.
 
Číslo účtu : SK34 7500 0000 0040 2944 5976
Majiteľ účtu : FS Valša , Holíč.
 
Pre presné evidovanie pomoci napíšte prosím do oznamu pre prijímateľa „ pódium amfiteáter „ .
 
Ďakujem za pochopenie, s úctou Peter Kovárik, riaditeľ školy.

—————————————————————————

 

Vážení rodičia,

 

dovoľte, aby sme sa na Vás obrátili so zdvorilou žiadosťou o poukázanie 2%  vami zaplatenej dane za rok 2021.

Podľa platnej legislatívy máte možnosť rozhodnúť o tom,  komu túto finančnú čiastku venujete /organizáciám, ktoré sú na tieto účely registrované/

Takto získané finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu Vašich detí, ktoré navštevujú našu Základnú umeleckú školu.

Vyplnené vyhlásenie spolu s potvrdením  môžete odovzdať na sekretariáte ZUŠ alebo priamo  na daňový úrad Skalica.  V tomto období stačí,  ak nám prinesiete potvrdenie z práce / vhodíte do schránky pri schodišti na Fajanse k ZUŠ Holíč/, p. účtovníčka Vám už toto tlačivo vypíše v kancelárii ZUŠ Holíč, Bernolákova 3 a neskôr Vás vyzve ho dodatočne podpísať.

Za každý príspevok vopred ďakujeme. Potrebné tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane za rok 2020“ Vám poskytneme v kancelárii školy, prípadne si ho môžete stiahnuť vľavo v rolke  – sekcia 2%.

Ďakujeme.

                                                   Rodičovské združenie pri ZUŠ Holíč

 

 

 ————————————————————————

 

 

 Budova Základnej umeleckej školy v Holíči.

skola2

 

 

Krátke informácie o výchovno – vzdelávacom procese od 15.4.2022 zmena školského automatu:

 • Škola bude mať prevádzku podľa daných hodín.
 • zákaz vstupu cudzím osobám okrem zamestnancov a žiakov školy,  iba so súhlasom riaditeľa. 
 • Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.
 • Sprevádzajúce osoby, zákonní zástupcovia sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú a odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou umeleckou školou. V prípade , že zákonný zástupca navštívi školu s dôvodu vyprevadenia najmenších začínajúcich žiakov, odovzdá vyučujúcemu alebo v kancelárii školy potvrdenie o bezpríznakovosti samého seba / Príloha 1a/ . Nájdete ho na: https://www.minedu.sk/skolsky-a/semafor/
 • Vstup do budovy školy je organizovaný. Vstup do ZUŠ je povolený len pre  zamestnancov a žiakov školy, prípade návštevníkov  so súhlasom riaditeľa. Rodičia a zákonní zástupcovia, poprosíme odprevaďte a vyzdvihnite si deti pred budovu školy, prípadne len k skleneným dverám.
 • pri vstupe do ZUŠ žiakovi bude mu prevedená dezinfekcia rúk.
 • Žiak alebo zákonný zástupca dieťaťa  predkladá po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní /vrátane víkendov a sviatkov čestné vyhlásenia o bezpríznakovosti (tlačivo – viď nižšie  / že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. 
 • bez vyhlásenia nebude žiak prijatý na výučbu.
 • Ak dieťa má výnimku z karantény a nemá žiadne príznaky ochorenia, je povinnosť  vyučujúceho na to upozorniť. A zároveň odovzdať mu potvrdenie o Výnimke z karantény / Príloha č.2/, ktorú tiež nájdete na: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/ 

 

Tlačivo o bezpríznakovosti, ktoré dieťa odovzdá pri nástupe do školy, alebo keď žiak vynechá 1 a viac  vyučovacích hodín u daného pedagóga /Príloha č.1/   – https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/:

Potvrdenie o bezpríznakovosti žiaka

 • Ďalšie dni pri vstupe bude žiakovi prevedená dezinfekcia rúk.

 

 • Žiak musí mať pri sebe vždy rúško.

 

 • Žiak prichádza do ZUŠ max. 5 min pred vyučovaním, poprosíme skôr nechodiť, aby sa nám v škole deti nezhromažďovali.

 

 • Vyučovací proces bude realizovaný formou vyučovacích hodín, ktoré Vám vyučujúci  oznámi.

 

 

V Holíči 15.4.2022 Peter Kovárik, riaditeľ školy