Vážení rodičia, milí žiaci.
Od 15.6.2020 otvárame už aj skupinovú výučbu v našej Základnej umeleckej škole Holíč a jej pobočkách Unín, Brodské a Kopčany.

 

Krátke informácie o upravenom výchovno – vzdelávacom procese:

 • Škola bude mať prevádzku podľa upravených hodín.

 

 • Vstup do budovy školy bude organizovaný a kontrolovaný triednym učiteľom.

 

 • Prvý deň pri vstupe do školy žiak odovzdá vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia (bez vyhlásenia nebude žiak prijatý na výučbu), bude mu prevedená dezinfekcia rúk.

 

Tlačivo, ktoré dieťa odovzdá pri nástupe do školy: https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol/Pr%C3%ADloha%202.pdf?fbclid=IwAR0Xvf51J1sFlnwz5Hxpdl-lALGbSvmoqYxShhcTHS1OXJuSq6TxnXdxmS4

 

 • Ďalšie dni pri vstupe bude žiakovi prevedená dezinfekcia rúk.

 

 • Žiak musí mať pri sebe rúško.

 

 • Žiak prichádza do ZUŠ max. 5 min pred vyučovaním, poprosíme skôr nechodiť, aby sa nám v škole deti nezhromažďovali.

 

 •  Tanečníci nepoužívajú šatne, prídu v danom úbore už na tanečnú.

 

 • Vyučovací proces bude realizovaný formou upravených vyučovacích hodín, ktoré Vám vyučujúci  oznámi.

 

 • Vyučovanie prebieha len v daných triedach podľa určených skupín.

 

 • Hudobná náuka  a Prípravná hudobná náuka pokračuje dištančnou formou až do konca školského roka.

 

 • Sprevádzajúce osoby, zákonní zástupcovia sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú a odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou umeleckou školou.

 

 • Žiaci nosia rúška len v spoločných priestoroch, v triede rúška nemusia nosiť / je to po dohode s vyučujúcim/

 

 • Deti, ktoré nenastúpia do ZUŠ prezenčne majú možnosť dištančného vzdelávania ako doteraz podľa dohovoru s vyučujúcim.

 

V Holíči 12.6.2020 Peter Kovárik, riaditeľ školy

 

—————————————–

 

 

Vážení rodičia, milí žiaci.
Od 8.6.2020 otvárame individuálne vzdelávanie v našej Základnej umeleckej škole Holíč a jej pobočkách Unín, Brodské a Kopčany.  Aby sme vedeli naplánovať organizáciu výchovno- vzdelávacieho procesu, potrebujeme od Vás informáciu o záväznom prihlásení dieťaťa na vzdelávanie a to nasledovne:

- áno, moje dieťa bude navštevovať ZUŠ prezenčne

- nie, moje dieťa sa bude vzdelávať v ZUŠ, ale doma formou dištančného vzdelávania

Prosíme rodičov, aby danú skutočnosť oznámili svojmu triednemu učiteľovi hlavného predmetu a tiež obligátneho nástroja.

 

Krátke informácie o upravenom výchovno – vzdelávacom procese:

 • Škola bude mať prevádzku od 12:00 max do  17:00 hod.

 

 • Vstup do budovy školy bude organizovaný a kontrolovaný.

 

 • Prvý deň pri vstupe do školy žiak odovzdá vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia (bez neho nebude prijaté do školy), bude mu odmeraná teplota a dezinfikované ruky.

 

Tlačivo, ktoré dieťa odovzdá pri nástupe do školy: https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol/Pr%C3%ADloha%202.pdf?fbclid=IwAR0Xvf51J1sFlnwz5Hxpdl-lALGbSvmoqYxShhcTHS1OXJuSq6TxnXdxmS4

 

 • Ďalšie dni pri vstupe bude žiakovi odmeraná teplota / do 15.6.2020/ a dezinfikované ruky.

 

 • Žiak musí mať pri sebe rúško.

 

 • Žiak prichádza do ZUŠ max. 5 min pred vyučovaním, poprosíme skôr nechodiť, aby sa nám v škole deti nezhromažďovali.

 

 • Vyučovací proces bude realizovaný formou upravených vyučovacích hodín, ktoré Vám vyučujúci  do víkendu oznámi.

 

 • Vyučovanie prebieha len individuálnou formou – 1 učiteľ – 1 žiak.

 

 • Hudobná náuka pokračuje dištančnou formou.

 

 • Sprevádzajúce osoby, zákonní zástupcovia sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú a odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou umeleckou školou.

 

 • Žiaci nosia rúška len v spoločných priestoroch, v triede rúška nemusia nosiť / je to po dohode s vyučujúcim/

 

 • Deti, ktoré nenastúpia do ZUŠ prezenčne majú možnosť dištančného vzdelávania ako doteraz podľa dohovoru s vyučujúcim.

 

 • Tanečné a výtvarné oddelenie pokračuje dištančnou formou.

V Holíči 2.6.2020 Peter Kovárik, riaditeľ školy

 

————————————————————-

 

Hodnotenie prospechu v 2. polroku školského roka 2019/2020

 kliknite na následujúci odkaz →Hodnotenie prospechu v 2.polroku v ZUŠ Holíč

—————————————————

Milí rodičia a deti,

tento rok spúšťame Online zápis nových žiakov pre NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK 2020/21!!!

plagat zápis žiakov

Ak už Vaše dieťa navštevuje našu ZUŠ, pokračuje v štúdium automaticky!!!!

 

——————————————————————–

 

 

Milí rodičia,

keďže vieme, aká je situácia a brány školy sú zavreté do odvolania, rozhodli sme sa aj my  oficiálne vyučovať z domu či už online alebo offline. Využiť sa dajú rôzne možnosti, ako sa skontaktovať, aby prebiehala výučba. /mail, Skype, Whats app, Viber, zoom.us, Messenger a iné aplikácie/. Vo výtvarnom a tanečnom odbore sme zaviedli tzv. výzvy, ktoré plní žiak a odosiela prostredníctvo aplikácii alebo mailu  svoje nahrávky a fotky danému pedagógovi.  Žiak a rodič je o nich informovaný nielen prostredníctvom mailu, ale aj na stránkach Facebooku ZUŠ Holíč, či tu na webovej stránke. Doposiaľ máme krásnu odozvu, čo nás veľmi teší… :o)

V hudobnom odbore sme zaviedli podľa možností pedagógov, rodičov a žiakov online vyučovanie alebo formu dištančných úloh – nahrávky, ktoré si pre-posielajú medzi sebou žiak – učiteľ. Je na dohovore Vás a vášho pedagóga, akým spôsobom bude výučba  prebiehať .

Podľa odporúčania mesta Holíč a primátora mesta Holíč  výuka žiakov prebieha dištančnou formou.  Z tohoto dôvodu sa  školné nevracia !!!

Preto prosíme rodičov a žiakov našej ZUŠ, aby sa chovali zodpovedne a skontaktovali sa s daným pedagógom svojho oboru :o)

V neposlednom rade vám všetkým prajeme pevné zdravie, aby sme sa mohli po skončení tejto situácie vrátiť spokojne naspäť na svoje pracoviská a opäť pracovať s vašimi deťmi.

Prosím rodičov a detí, ktorí sa ešte neskontaktovali s pedagógmi, aby tak učinili.

kontakt na pedagógov ZUŠ

Nástroje na online komunikáciu: https://www.ucimenadialku.sk/komunikacia/

—————————————————————————-

Aj na diaľku sa dá učiť a vyučovať

V nasledujúcich zložkách sú dištančné úlohy – výzvy pre deti. Poprosíme rozkliknúť:

 

Hudobný odbor

Výtvarný odbor

Tanečný odbor

 

 

—————————————————————————————————————-

Usmernenie

 Vážení rodičia, v súvislosti so šírením koronavirusu, na základe usmernenie Ministerstva školstva,  vedy, výskumu a športu SR a na odporúčania zriaďovateľa mesta Holíč budú v čase od 10.3. 2020 /utorok/  do odvolania  zatvorené všetky pracoviská ZUŠ Holíč vrátane všetkých pobočiek. V priestoroch ZUŠ bude vykonaný hygienicko – sanitačný režim.

Ďakujeme za pochopenie a zároveň žiadam rodičov detí, aby sa riadili pokynmi vydanými regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Senici www.ruvzse.sk.

 

Peter Kovárik, DiS. art. – riaditeľ školy

 

———————————————————————-

 

Vážení rodičia,

 

dovoľte, aby sme sa na Vás obrátili so zdvorilou žiadosťou o poukázanie 2%  vami zaplatenej dane za rok 2019.

Podľa platnej legislatívy máte možnosť rozhodnúť o tom,  komu túto finančnú čiastku venujete /organizáciám, ktoré sú na tieto účely registrované/

Takto získané finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu Vašich detí, ktoré navštevujú našu Základnú umeleckú školu.

Vyplnené vyhlásenie spolu s potvrdením  môžete odovzdať na sekretariáte ZUŠ alebo priamo  na daňový úrad Skalica.  V tomto období stačí,  ak nám prinesiete potvrdenie z práce / vhodíte do schránky pri schodišti na Fajanse k ZUŠ Holíč/, p. účtovníčka Vám už toto tlačivo vypíše v kancelárii ZUŠ Holíč, Bernolákova 3 a neskôr Vás vyzve ho dodatočne podpísať.

Za každý príspevok vopred ďakujeme. Potrebné tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane za rok 2019“ Vám poskytneme v kancelárii školy, prípadne si ho môžete stiahnuť vľavo v rolke  – sekcia 2%.

Ďakujeme.

                                                   Rodičovské združenie pri ZUŠ Holíč

 

 

 ————————————————————————

 

 

 Budova Základnej umeleckej školy v Holíči.

skola2